10.00%

लोकसंख्या भ..

₹ 180.00 ₹ 200.00
5.00%

भौगोलिक माह..

₹ 171.00 ₹ 180.00
10.00%

आपत्ती व्‍य..

₹ 270.00 ₹ 300.00
5.00%

वस्तुनिष्ट ..

₹ 314.00 ₹ 330.00
5.00%

पर्यवरण भुग..

₹ 228.00 ₹ 240.00
5.00%

जयविक भुगोल..

₹ 124.00 ₹ 130.00
5.00%

पर्यवरणशास..

₹ 228.00 ₹ 240.00
5.00%

वस्ती भुगोल..

₹ 114.00 ₹ 120.00
5.00%

प्रकृतिक भु..

₹ 152.00 ₹ 160.00
5.00%

महाराष्ट्र..

₹ 171.00 ₹ 180.00
5.00%
5.00%

हवामनशास्त..

₹ 190.00 ₹ 200.00
5.00%